Dur-Drei­klän­ge

A
A#
Bb
B
C
C#
Db
D
D#
Eb
E
F
F#
Gb
G
G#
Ab